#

Vízia a filozofia školy

„Byť modernou a tvorivou školou, kde každé dieťa môže byť úspešné na ceste k poznaniu, školou smerujúcou k vyššej spokojnosti detí, rodičov, spoločnosti.“

Opierame sa o vnútorné hodnoty školy - dobré vzťahy, emocionálne bezpečie, dôvera a istota, vzájomná spolupráca, sloboda a zodpovednosť v rozhodovaní, rovnosť šancí a akceptácia (rešpektovanie individuálnych rozdielov medzi deťmi, prijať ich také, aké sú), rešpektovanie pravidiel, odborný rast učiteliek, kreativitu a efektivitu detí, pozitívnu klímu medzi všetkými deťmi, zamestnancami školy, rodičmi i priateľmi školy.
Strategický cieľ

„Budovať modernú a tvorivú školu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce edukačného procesu, poskytovať kvalitné edukačné služby v kontexte holistického rozvoja dieťaťa“

...prostredníctvom hier a hrových činností, vzdelávacích a športových aktivít, priamej skúsenosti a aktívneho bádania cez zážitok k poznaniu, a tak vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický, emocionálny a etický rozvoj detí, čím sa položia základy pre zdravý rast, ďalšie (primárne) vzdelávanie a úspešné uplatnenie sa v živote.

#
#
#
#